อบรม 9-9-18 การสอนอ่านภาษาอังกฤษให้กับเด็กเล็ก

หลักสูตรการสอนอ่านภาษาอังกฤษให้กับเด็กเล็ก

(Teaching Reading to Young Learners of English)

วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561   เวลา 08.30-16.00 น. ณ

ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์