อบรม 9-9-18 กิจกรรมและสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

หลักสูตรกิจกรรมและสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

วิทยากร : อ.อรชา พันธุบรรยงก์

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561

เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *