อบรม 9-9-18 เทคนิคและสื่อการเรียนการสอนวรรณคดีไทยระดับประถม

หลักสูตรเทคนิคและสื่อการเรียนการสอนวรรณคดีไทยระดับประถมศึกษา

วิทยากร : อ.พิรุนเทพ เพชรบุรี

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์