เกมและกิจกรรมการเรียนรู้โลก การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ และโลกร้อนสำหรับนักเรียน วันที่ 1 กรกฏาคม 2561

หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ เกมและกิจกรรมการเรียนรู้โลก

และการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ และโลกร้อนสำหรับนักเรียน

วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฏาคม 2561

เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ชั้น 5 สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์