เข้าใจการสอนวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ STEM Education (ด้วยแนวทาง EIE,Boston) วันที่ 12 มีนาคม 2560


“หลักสูตร เข้าใจการสอนวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ STEM Education (ด้วยแนวทาง EIE,Boston)
วิทยากร :ผศ.ดร.วศิณีส์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
วันที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From หลักสูตร เข้าใจการสอนวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ STEM Education. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 3/15/2017 (38 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2