เชิญชมการถ่ายทอดสด การอบรมออนไลน์ โครงการ TEF (Teams For Education)

อบรมครูผู้สอนเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตาม

โครงการTEF (Teams For Education) จำนวน 4 กลุ่มสาระ ในระดับประถมศึกษา

และ 5 กลุ่มสาระ ในระดับมัธยมศึกษา 

ระหว่างวันที่12 – 29 มิถุนายน 2563

                       เวลา 09.00-16.00 น. :                             

           รับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Youtube Live👉👉  คลิก หรือ

                   ที่เพจ Facebook  : มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์👉👉  คลิก