เชิญชมการถ่ายทอดสด : ณ ห้องประชุม100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับปฐมศึกษา
หลักสูตร : การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
เรื่อง : “รู้จักเด็กปฐมวัยอย่างแท้จริงด้วยการประเมินอย่างใคร่ครวญ”
วิทยากร : รศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-15.00 น.
สามารถรับชมผ่านทาง Facebook : มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ 

https://www.facebook.com/pg/sakdibhornssup.foundation/posts/?ref=page_internal

หรือ Youtube คลิก 👉 : https://www.youtube.com/channel/UCuB4iU0AKzzDAHjKZqMw4PA/live