เชิญชม Youtube Live,Facebook Live การอบรมของมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ในวันที่ 14 ก.ย 2562

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชม Youtube Live!

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562

หลักสูตร :  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก ในศตวรรษที่ 21

วิทยากร : รศ. ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน และ ผศ. ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

หลักสูตร : สอนอังกฤษ คิดสร้างสรรค์ : เรียนรู้จริง ผ่านกิจกรรม

วิทยากร : ผศ.มณฑิรา ดำรงมณี , ผศ.กรุณา นาผล และ อาจารย์ ดร.มินตรา ภูริปัญญวานิช

พิเศษ!!! สำหรับผู้ที่สนใจภาษาอังกฤษ สามารถรับชมการอบรม

” โครงการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล “

(Effective Communication) 

กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากร
เพื่อรับชม Youtube Live!

หรือสามารถรับชมได้ที่เพจ Facebook ของทางมูลนิธิ