เทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับประถมศึกษา

หลักสูตร เทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับประถมศึกษา
วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง
วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2559
ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์