เทคนิคการสอนการวัด (ความยาว ชั่ง ตวง) ระดับประถมศึกษา วันที่ 11 มีนาคม 2560


“หลักสูตร เทคนิคการสอนการวัด (ความยาว ชั่ง ตวง) ระดับประถมศึกษา
วิทยากร :รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ
วันที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From หลักสูตร เทคนิคการสอนการวัด (ความยาว ชั่ง ตวง) ระดับประถมศึกษา. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 3/15/2017 (48 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2