เทคนิคการสอนคำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560

หลักสูตร เทคนิคการสอนคำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา
วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง
วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560
ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์