เทคนิคการสอนคำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560


“หลักสูตร เทคนิคการสอนคำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา
วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง
วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From หลักสูตร เทคนิคการสอนคำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 2/07/2017 (33 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2