เทคนิคการสอนสำนวนและสุภาษิตภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเพื่อการนำไปใช้ในอนาคต วันที่ 4-5 มีนาคม 2560

หลักสูตร เทคนิคการสอนสำนวนและสุภาษิตภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเพื่อการนำไปใช้ในอนาคต
วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง
วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2560
ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์