เทคนิคการสอนเขียนประโยคภาษาอังกฤษและให้ผสมผสานกับทักษะการพูด

หลักสูตร Teaching English Sentence-Writing Techniques and Combining with Speaking Skill

เทคนิคการสอนเขียนประโยคภาษาอังกฤษและให้ผสมผสานกับทักษะการพูด

วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฏาคม 2561

เวลา 08.30-16.00 น

ณ ชั้น 5 สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์