เทคนิคการสอนเขียนเรียงความและย่อความให้มีประสิทธิภาพ วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560

หลักสูตร เทคนิคการสอนเขียนเรียงความและย่อความให้มีประสิทธิภาพ
วิทยากร: ศ.อัจฉรา ชีวพันธ์และอ.พรพิตร สกุณา
วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560
โครงการบริการวิชาการ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *