เทคนิคการสอนเรขาคณิต ระดับประถมศึกษา วันที่ 1 เมษายน 2560


“หลักสูตร เทคนิคการสอนเรขาคณิต ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ
วันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From หลักสูตร เทคนิคการสอนเรขาคณิต ระดับประถมศึกษา. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 4/06/2017 (36 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2