เทคนิคการสอนเรขาคณิต ระดับประถมศึกษา วันที่ 1 เมษายน 2560

หลักสูตร เทคนิคการสอนเรขาคณิต ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ
วันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์