เทคนิคการสอนโครงงานสะเต็มศึกษา(STEM) ให้มีประสิทธิภาพและสนุก

หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอนโครงงานสะเต็มศึกษา(STEM) ให้มีประสิทธิภาพและสนุก

วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์

วันเสาร์ที่ 7 กรกฏาคม 2561

เวลา 08.30-16.00 น

ณ ชั้น 5 สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์