ข่าวดี!!! ที่นั่งว่างสำหรับอาจารย์ที่สนใจหลักสูตรอบรมฟรีๆ ในวันเสาร์ที่ 20 และอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561

#รับสมัครด่วน #ข่าวดี!!!

ที่นั่งว่างสำหรับอาจารย์ที่สนใจหลักสูตรอบรมฟรีๆ

ในวันเสาร์ที่ 20 และอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561

#ครู #อาจารย์ #หลักสูตรอบรม #อบรม #ฟรี #ไม่เสียค่าใช้จ่าย #มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
 
ในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา
ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
(โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  อบรมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ )
หลักสูตรเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561
วันเสาร์ที่  20 ตุลาคม 2561     เวลา 09.00-16.00 น.
PBL สร้างเสริมทักษะศตวรรษที่ ๒๑ กับ PLC ( 1 )
วิทยากร :  รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข 
กิจกรรมพัฒนาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์(เหมาะสำหรับครูมัธยมต้นขึ้นไป)
วิทยากร :  ผศ.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ และ ผศ.ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ
การเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project Based Teaching)
วิทยากร :  ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม การเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project Based Teaching)
การผลิตสื่อการสอนจากวัสดุใกล้ตัว สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม
วันอาทิตย์ที่  21 ตุลาคม 2561     เวลา 09.๐๐ – 16.00 น.
PBL สร้างเสริมทักษะศตวรรษที่ ๒๑ กับ PLC  ( 2 )
วิทยากร :  รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข 
การสอน Tenses ต่างๆ ในภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนไทย ( How to Teach English Tenses to Thai Students )
วิทยากร :  ดร.นิสัย แก้วแสนไชย
        การสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่องเรขาคณิต ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
        วิทยากร :ดร. รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ 
การผลิตสื่อประกอบการเล่านิทาน สำหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา 
วิทยากร :  อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม
       การสร้างสิ่งพิมพ์มัลติมิเดียเพื่อการเรียนรู้เนื้อหาสาระและเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญ
       ของผู้เรียน
       วิทยากร :  รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ 
 
#สำรองที่นั่ง ด่วน!
ที่ http://www.kusol.org/register-detail-1/
E-MAIL : INFO@SAKDIBHORNSSUP.ORG
#ดาวน์โหลดใบสมัครและหลักสูตร ได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1AK7uXsJFT1QZeLBrX51SwX0QKdhqADFn?usp=sharing
 
สอบถามรายละเอียด
โทร. 084-438-4946, 084-438-4947, 063-212-2724

#มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *