เปิดโลกนิทานภาษาอังกฤษในชั้นเรียนประถมศึกษา วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560

หลักสูตร เปิดโลกนิทานภาษาอังกฤษในชั้นเรียนประถมศึกษา
วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง
วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์