เรียนรู้สิ่งแวดล้อม ผ่านระบบนิเวศจำลองในขวดพลาสติก วันที่ 25 มีนาคม 2560

หลักสูตร เรียนรู้สิ่งแวดล้อม ผ่านระบบนิเวศจำลองในขวดพลาสติก (Learning Ecology through Bottle Biology)
วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม
วันที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์