เรียนวิทย์ให้สนุกโดยกิจกรรมยกตู้ยามาเป็นตู้ทดลองวิทยาศาสตร์ วันที่ 2 เมษายน 2560


“หลักสูตร เรียนวิทย์ให้สนุกโดยกิจกรรมยกตู้ยามาเป็นตู้ทดลองวิทยาศาสตร์
วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์
วันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From หลักสูตร เรียนวิทย์ให้สนุกโดยกิจกรรม. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 4/06/2017 (60 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2