เอกสารประกอบการสอน วันเสาร์ที่ 20 และ อาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2561

เอกสารประกอบการสอน และ คู่มือการอบรม

เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

หลักสูตร การผลิตสื่อการสอนจากวัสดุใกล้ตัวสำหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา คลิกที่นี่

วิทยากร : อาจารย์สุจิตรา แซ่ลิ่ม   

อาจารย์ประจำ สาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

          …………………………………………………………………………………………………………………..

กิจกรรมพัฒนาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ (เหมาะสำหรับครูมัธยมต้นขึ้นไป)  คลิกที่นี่

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ

              อาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ

              อาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         …………………………………………………………………………………………………………………

หลักสูตร การเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project Based Teaching)   
ลิงค์ 1 : คลิกที่นี่
ลิงค์ 2 : คลิกที่นี่
ลิงค์ 3 : คลิกที่นี่
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม
อาจารย์ประจำ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
         ………………………………………………………………………………………………………………..
 

อาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561

หลักสูตร การผลิตสื่อประกอบการเล่านิทาน สำหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา  คลิกที่นี่

วิทยากร : อาจารย์สุจิตรา แซ่ลิ่ม

อาจารย์ประจำ สาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หลักสูตร การสอน Tenses ต่างๆ ในภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนไทย  คลิกที่นี่ 
(How to Teach English Tenses to Thai Students)
วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย
อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาประจำองค์การ SEAMEO ณ ศูนย์ภาษา RELC ประเทศสิงคโปร์
 
หลักสูตร การสร้างสิ่งพิมพ์มัลติมิเดียเพื่อการเรียนรู้เนื้อหาสาระและเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คลิกที่นี่ 
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
หลักสูตร การสร้างสื่อการเรียนรู้เรื่องเรขาคณิตระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น  คลิกที่นี่
วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ