*** ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT *** วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562

 

เอกสารประกอบการสอน 

E-HANDOUT

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน

ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา”

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

หรือสแกน QR Code


วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562

1. หลักสูตร : การจัดกิจกรรมการเขียนให้สนุก(วิชาภาษาอังกฤษ) (Fun Writing Activities)

วิทยากร : ผศ.มณฑิรา  ดำรงมณี

อาจารย์ประจำกลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.หลักสูตร : การส่งเสริมการตระหนักรู้ในอาชีพของเด็กปฐมวัย

วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ  บุตรกตัญญู

อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.หลักสูตร : การประดิษฐ์สื่อการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาสมองนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา 

วิทยากร : ผศ.อัมพร  อังศรีพวง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *