***ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT*** วันเสาร์ที่ 16 และวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562

 

เอกสารประกอบการสอน 

E-HANDOUT

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน

ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา”

วันเสาร์ที่ 16 และวันอาทิตย์ที่ 17  มีนาคม 2562

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

หรือสแกน QR Code

…………………………………………………………………………………………………………..

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562

 

1.หลักสูตรเข้าใจอังกฤษดีขึ้นด้วยการเดาความหมายอย่างมีระบบด้วย Context Clues (Context Clues for Better Understanding)

วิทยากร: พันตรี ดร.ราเชน มีศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

2.หลักสูตรการส่งเสริมการรู้เรื่องเงินของเด็กปฐมวัย

วิทยากร: ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.หลักสูตรพัฒนาการคิดทางวิทย์ด้วยกิจกรรมและเกม

วิทยากรผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย

อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)


วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.. 2562

 

1.สื่อการสอนที่พัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวน ระดับประถม

วิทยากร: ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

2.หลักสูตรการเสริมสร้างทักษะวิทยาการคำนวณโดยใช้เกมกระดาน 

(Board game)

วิทยากร:  

.สุภารัตน์ เชื้อโชติ

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

และ ดร.อาทร นกแก้ว

อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

3.การเรียนรู้ทักษะการพูดโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน

สำหรับครูภาษาอังกฤษ

(Activity-based Learning through Speaking Skill for English Teachers)

วิทยากรพันตรี ดร.ราเชน มีศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *