เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT เพื่อการอบรมหลักสูตรครูในวันเสาร์ที่ 3 และอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 61

เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT

เพื่อการอบรมหลักสูตรครูในวันเสาร์ที่ 3 และอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 61

หลักสูตร เทคนิคการสร้างภาพ 3 มิติในสมองเพื่อการเรียนรู้แบบเชิงรุกในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา     คลิกที่นี่

วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมพล ดาวเรือง

อดีตรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

………………………………………………………………………………………………………………………………..

หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์ประกอบชั้นเรียน ตามแนวทาง STEM Education”   คลิกที่นี่

วิทยากร อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์   

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ

โดยใช้เกมกระดาน   คลิกที่นี่

วิทยากร ดร.อาทร นกแก้ว

อาจารย์ประจำ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และ

วิทยากร อาจารย์สุภารัตน์ เชื้อโชติ

อาจารย์ประจำ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

………………………………………………………………………………………………………………………………..

หลักสูตร การผลิตสื่อเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

คลิกที่นี่

วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช