เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT เพื่อการอบรมหลักสูตรครูในวันเสาร์ที่ 10 และอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 61

เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT

เพื่อการอบรมหลักสูตร

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน

ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา”

ในวันเสาร์ที่ 10 และอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 61

 

Instructional Design on Listening/Speaking Skills with Active Learning for English Teachers  (Primary and Secondary) 

บรรยายโดย พันตรี ดร.ราเชน มีศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ

คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลิกที่นี่

หรือสแกน QR Code

…………………………………………………………………………………………

หลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM Education

ผ่านการทำโครงงาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 

วิทยากร  ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คลิกที่นี่

หรือสแกน QR Code

………………………………………………………………………………………….

หลักสูตร การเรียนการสอนแบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน

(Creativity-based Learning)

วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม

อาจารย์ประจำ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกที่นี่

หรือสแกน QR Code

………………………………………………………………………………………………

หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนและพัฒนากิจกรรมและสื่อสารเรียนรู้

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ” 

วิทยากร อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

คลิกที่นี่

หรือสแกน QR Code

……………………………………………………………………………………………………

หลักสูตร จากของเล่นสู่กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ในห้องเรียน 

ดร.สุจินต์ สุวรรณะ อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล และ

อาจารย์รัชดา ยาตรา ผู้ชำนาญ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

คลิกที่นี่

หรือสแกน QR Code

………………………………………………………………………………………………….

หลักสูตร การคัดสรรเทคโนโลยีและการเรียนรู้ดิจิตอล สำหรับเด็กปฐมวัย

วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คลิกที่นี่

หรือสแกน QR Code

………………………………………………………………………………………………….

หลักสูตร การใช้กิจกรรมในการสื่อสารสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ

(Communicative Activities for Teaching English) 

วิทยากร ดร.นิสัย แก้วแสนไชย

อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาประจำองค์การSEAMEO

ณ ศูนย์ภาษาRELC ประเทศสิงคโปร์

คลิกที่นี่

หรือสแกน QR Code

…………………………………………………………………………………………………

หลักสูตร การส่งเสริมความรักภาษาไทยผ่านกิจกรรมการแก้ปัญหาปริศนาร้อยกรอง

อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

คลิกที่นี่

หรือสแกน QR Code

…………………………………………………………………………………………………

หลักสูตร การพัฒนาครูด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บและนำเสนอผลงานของนักเรียนในรูปแบบพอร์ตโฟลิโอดิจิทัล 

วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คลิกที่นี่

หรือสแกน QR Code

 

………………………………………………………………………………………………….

ผลิตโดย  มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์

พัฒนาการศึกษาไทย

เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดและผู้มีพระคุณ

#www.Kusol.org

#Facbookมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

#Youtubeมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์