เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT ในวันเสาร์ที่ 16 และอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 อบรม ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

เอกสารประกอบการสอน 

E-HANDOUT

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน

ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา”

วันเสาร์ที่ 16 และวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

หรือสแกน QR Code

…………………………………………………………………………………………………………..

 

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

1. หลักสูตร การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้กระดาษตารางเป็นสื่อ 

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ประพนธ์  จ่ายเจริญ
อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 

………………………………………………………………………………………………………

2. หลักสูตร การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิภาคด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร  หงส์พนัส
ประธานสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

………………………………………………………………………………………………………

3. หลักสูตร การผลิตสื่อสร้างสรรค์

เพื่อพัฒนาการอ่านและการสะกดคำ สำหรับครูภาษาไทย

ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา 

วิทยากร : อาจารย์สุจิตรา  แซ่ลิ่ม
อาจารย์ประจำสาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
………………………………………………………………………………………………………

4. หลักสูตร การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน  

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิเทพ  ปิติพรเทพิน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาควิชาการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
………………………………………………………………………………………………………

  

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

1. หลักสูตร การใช้ GeoGebra พื้นฐาน สำหรับผู้ใช้งานเบื้องต้น

วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์  อินทสังข์ และคณะ
ผู้ชำนาญ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

………………………………………………………………………………………………………

2. หลักสูตร ยุทธวิธีการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

ที่หลากหลายระดับประถมศึกษา

วิทยากร : ดร.สุจินต์  สุวรรณะ และคณะ
อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   ………………………………………………………………………………………………………

3. หลักสูตร Loose parts: การเล่นวัสดุสร้างสรรค์
สำหรับเด็กปฐมวัย

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  บุตรกตัญญู
าจารย์ประจำสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

………………………………………………………………………………………………………

4. หลักสูตร การผลิตสื่อแผ่นพับเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและสะกดคำ สำหรับครูภาษาไทย ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

วิทยากร : อาจารย์สุจิตรา  แซ่ลิ่ม
อาจารย์ประจำสาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

………………………………………………………………………………………………………

5. หลักสูตร เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเกม เพลง และนิทานในระดับอนุบาลและประถมศึกษา 

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมพล ดาวเรือง
อดีตรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

………………………………………………………………………………………………………


  

ผลิตโดย  มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์

พัฒนาการศึกษาไทย

เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดและผู้มีพระคุณ

#www.Kusol.org

#Facebookมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

#มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์