เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT เสาร์ที่ 15 และ อาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 อบรม ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

เอกสารประกอบการสอน 

E-HANDOUT

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน

ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา”

ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

หรือสแกน QR Code

…………………………………………………………………………………………………………..

 

เสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

1.หลักสูตร รู้ลึกเรื่องจำนวน

วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ
อาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ
อาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

………………………………………………………………………………………………………

2.หลักสูตร การเล่นตามรอยพระยุคลบาท

วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู
อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

……………………………………………………………………………………………………………………

3.หลักสูตร ออกแบบการสอนด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับสร้างชิ้นงาน

วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
และการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และ
รองศาสตราจารย์ พเยาว์ ยินดีสุข
ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

……………………………………………………………………………………………………………………

  

อาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561

1.หลักสูตร จัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยวิธีสอนหลากหลาย

วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
และการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และ
รองศาสตราจารย์ พเยาว์ ยินดีสุข
ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

………………………………………………………………………………………………………

2.หลักสูตร การสร้างอุปกรณ์การเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส

และการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ ในระดับอนุบาลและประถมศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมพล ดาวเรือง

อดีตรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

  


  

ผลิตโดย  มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์

พัฒนาการศึกษาไทย

เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดและผู้มีพระคุณ

#www.Kusol.org

#Facebookมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

#มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ยูทูปชาแนล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *