เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT ในวันเสาร์ที่ 09 และอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 อบรม ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

เอกสารประกอบการสอน 

E-HANDOUT

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน

ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา”

วันเสาร์ที่ 09 และอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

หรือสแกน QR Code

…………………………………………………………………………………………………………..

 

เสาร์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2562

1.หลักสูตร ศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กอนุบาล

วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิลักษณ์  ขยันกิจ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

………………………………………………………………………………………………………

2.หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “STEM Academy 4.0

เทคนิคการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์แสนสนุกเพื่อสร้างนวัตกรน้อยมืออาชีพ”

วิทยากร อาจารย์ฤทัย  จงสฤษดิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

………………………………………………………………………………………………………

  

อาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

1.หลักสูตร ไมโครบิตกับการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณในโรงเรียน

วิทยากร รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสวท., สพฐ.

ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชนคิวบิกครีเอทีฟ “Sanook is the most powerful way to Learn”

………………………………………………………………………………………………………

   


  

ผลิตโดย  มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์

พัฒนาการศึกษาไทย

เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดและผู้มีพระคุณ

#www.Kusol.org

#Facebookมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

#มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ยูทูปชาแนล