เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT เสาร์ที่ 22 และ อาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 อบรม ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

เอกสารประกอบการสอน 

E-HANDOUT

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน

ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา”

ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

หรือสแกน QR Code

…………………………………………………………………………………………………………..

 

เสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561

1.หลักสูตร การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยเสียงเพลง

(Using songs in the English language)

วิทยากร อาจารย์ ปุณทิศา กลัดทอง

อาจารย์ประจำ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

และ อาจารย์ นพมาศ ว่องวิทยสกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

………………………………………………………………………………………………………

2.หลักสูตร การพัฒนาครูด้านทักษะการเรียนรู้เครื่องมือเทคโนโลยี

(Technology Tools) ที่ง่ายต่อการใช้งานและเพิ่มพลังของการเรียนรู้

วิทยากร รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

………………………………………………………………………………………………………

3.หลักสูตร การประดิษฐ์สื่อการสอนเพื่อส่งเสริมการอ่านวิชาภาษาไทย

ในระดับประถมศึกษา

วิทยากร ผศ.อัมพร อังศรีพวง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

……………………………………………………………………………………………………………………

  

อาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561

1.หลักสูตร การใช้บทบาทสมมุติในการสอนภาษาอังกฤษ

(Using Role-Play in Teaching English)

วิทยากร ดร.นิสัย แก้วแสนไชย

อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาประจำองค์การ SEAMEO

ณ ศูนย์ภาษา RELC ประเทศสิงคโปร์

………………………………………………………………………………………………………

2.หลักสูตร ทักษะ 7C ของครู 4.0 กับ PLC

วิทยากร รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์

ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนและการศึกษาวิทยาศาสตร์

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

………………………………………………………………………………………………………

3.หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทดลองวิทยาศาสตร์

และ STEM แสนสนุกเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

วิทยากร อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

  


  

ผลิตโดย  มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์

พัฒนาการศึกษาไทย

เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดและผู้มีพระคุณ

#www.Kusol.org

#Facebookมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

#มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ยูทูปชาแนล