แจ้งปรับเปลี่ยน !!! วัน และ เวลา การอบรม “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา”

แจ้งปรับเปลี่ยนวันและเวลาการอบรม

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน

ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา”

จำนวน 2 หลักสูตร ตามวันและเวลาดังนี้ 

1. อ.ฤทัย  จงสฤษดิ์ หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอนและพัฒนากิจกรรม และสื่อสารเรียนรู้ “โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ”

เดิม วันที่ 18 พ.ย. 2561 เปลี่ยนเป็น วันที่ 11 พ.ย. 2561

………………………………………………………………………………………………

2. รศ.ดร.ศิตา  เยี่ยมขันติถาวร หลักสูตร การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็กประถม

เดิม วันที่ 16 ธ.ค. 2561 เปลี่ยนเป็น วันที่ 18 พ.ย. 2561

………………………………………………………………………………………………..

เวลา 8.30 – 16.00 .  ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์   โทร. 02 – 700-5800 ต่อ 9102  หรือ 063-212-2724