“แต่งตัวให้ห้องเรียน” วันเสาร์ที่ 14 กรกฏาคม 2561

โครงการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา 2561
สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมความคงทน ในการเรียนรู้ ตอนที่ 1 “แต่งตัวให้ห้องเรียน”
วันเสาร์ที่ 14 กรกฏาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4  อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ยนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม