โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด จังหวัด เชียงราย วันที่ 27 กันยายน 2559


“โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ปีการศึกษา2559 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด จังหวัด เชียงราย ศึกษาดูงานแบบมีส่วนร่วม (ติวแผนการสอน โดยอาจารย์ โรงเรียน สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม (ป.1 เทอม 2) ณ โรงเรียน เทศบาล 1 ศรีเกิด ) 27 กันยายน 2559”

From โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ปีการศึกษา2559 เชียงราย. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 9/29/2016 (20 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2