โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ โรงเรียนเทศบาล 1 (ศรีเกิด) จังหวัดเชียงราย

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ รุ่นที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ศรีเกิด) จังหวัดเชียงราย

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

การนิเทศติดตาม ประเมินผลภาคต้น

วันที่ 16 กรกฏาคม 2561

โดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *