โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ รร.บ้านบางเหนียว จ.ภูเก็ต 25-8-18

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต
ปีการศึกษา 2561
วันที่ 25 สิงหาคม 2561
โดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม