โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC)

โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

Professional Learning Community (PLC)

หาก    PLC       เสมือน       สื่อสร้างสรรค์

              เหล่าครู      ดุจ          กลไกขับเคลื่อน

     กระนั้น     ผอ.       ย่อมเสมอ     เสาหลักกำกับกลไก

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *