โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC 18 มิถุนายน 2561

โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC
รศ. ลัดดา ภู่เกียรติ
วันที่ 18 มิถุนายน 2561
สถานที่ โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม