โครงการ ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC)

โครงการ ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC)

มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เชี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์มีนโยบายในการปฏิรูปการเรียนรู้โดยพัฒนาครู ให้มีองค์ความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทแห่งการเรียนรู้

วิทยากร รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ, รศ. ดร.พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์, รศ.พเยาว์ ยินดีสุข, รศ. ดร.สิริพันธ์ สุวรรณมรรคา

วันที่ 2-3 มิถุนายน 2561

ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ชั้น 7