อาจารย์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนบ้านบางเหนียว จังหวัด ภูเก็ต ศึกษาดูงานแบบมีส่วนร่วม ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

สกู๊ปพิเศษ และ ภาพบรรยากาศศึกษาดูงานแบบมีส่วนร่วม

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

โรงเรียนบ้านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 

ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

วันจันทร์ที่ พฤศจิกายน 2561

สนับสนุนโครงการโดย มูลนิธิ อุดมพรสมศักดิ์ (เซี่ยงใช่ศักดิ์พรทรัพย์