ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โดยคลิกเลือกหลักสูตรทางด้านล่างของหน้าจอ
และกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร

หากตรวจสอบไม่พบรายชื่อ หรือต้องการแก้ไขความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล
กรุณาติดต่อ email: kusol.academic@gmail.com หรือ โทร.084-438-4947
** ภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น. **