ดาวน์โหลดคู่มือประกอบการอบรม

หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูชีววิทยามืออาชีพ แนวสืบเสาะหาความรู้

(Inquiry Approach) และบูรณาการการสอนกับสาขาอื่น (Integrated Learning)

วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์
วันอาทิตย์ 5 สิงหาคม 2561

ดาวน์โหลด คลิก

สอบถามรายละเอียด โทร.084-438-4946, 084-438-4947, 063-121-2724