ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาอบรม วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560

ผูสมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาอบรม โดยคลิกเลือกหลักสตูรทางดานลางของหนาจอ และกรุณาตรวจสอบความถูกตองของชื่อ-นามสกุล เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร

หากทานไมพบรายชื่อ หรือตองการสละสิทธิ์หรือมีการเปลี่ยนแปลงสทิธิ์ กรุณาติดตอคุณอิงอร โทร.084-438-4947 ** ภายในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 กอนเวลา 16.00 น. **