อบรม 5-8-18 :อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูชีววิทยามืออาชีพ

หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูชีววิทยามืออาชีพ แนวสืบเสาะหาความรู้

(Inquiry Approach) และบูรณาการการสอนกับสาขาอื่น (Integrated Learning)
วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561
เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
ผลิตโดย มูลนิธศักิ์พรทรัพย์