สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม : ตอน 4 “สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ” 18-8-18

โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมความคงทนในการเรียนรู้

ตอนที่ 4 “สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ”

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์