อบรม 16-9-18 การสอนไวยากรณ์อังกฤษแบบสนุกๆ

หลักสูตรการสอนไวยากรณ์อังกฤษแบบสนุกๆ (Teaching English Grammar the Fun Way)

วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์