PLC โรงเรียนลำผักชี 5 กันยายน 61

ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC)
กิจกรรม Coaching and Mentoring

โดยทีมวิทยากร

1. ผศ.สันติ ศรีประเสิรฐ     2. รศ.สิริพันธ์ุ สุวรรมรรคา

วันที่ 5 กันยายน 2561       สถานที่ โรงเรียนลำผักชี