ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมวันที่ 16-17 กันยายน 2560

ผูสมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาอบรม โดยคลิกเลือกหลักสูตรทางดานลางของหนาจอ
และกรุณาตรวจสอบความถูกตองของชื่อ-นามสกุล เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร

หากทานไมพบรายชื่อ หรือตองการสละสิทธิ์หรือมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ กรุณาติดตอคุณอิงอร โทร.084-438-4947
** ภายในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 กอนเวลา 16.00 น. **