คลิป และภาพบรรยากาศอบรมครู หลักสูตรการประดิษฐ์สื่อเกมการสอนภาษาไทย ในระดับประถมศึกษา เสาร์ที่ 27 ตุลาคม 61

  คลิป และภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

หลักสูตร การประดิษฐ์สื่อเกมการสอนภาษาไทย

ในระดับประถมศึกษา 

วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัมพร อังศรีพวง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

รับชมย้อนหลัง!! ช่วงเช้า :คลิกที่นี่ ช่วงบ่าย :คลิกที่นี่

ผลิตโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์