คลิป และภาพบรรยากาศอบรมครู หลักสูตรสอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้คะแนน O-Net สูงขึ้น เสาร์ที่ 27 ตุลาคม 61

คลิป และบรรยากาศการเรียนการสอน

หลักสูตร สอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้คะแนน O-Net สูงขึ้น

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ประพนธ์ จ่ายเจริญ

อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 ห้อง 403 ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

รับชมย้อนหลัง!! ช่วงเช้า :คลิกที่นี่ ช่วงบ่าย :คลิกที่นี่ 

ผลิตโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์