คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การใช้โปรแกรม Scratch ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เพื่อการรังสรรค์ชิ้นงานดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (PBL) เสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

คลิป และ ภาพบรรยากาศ
หลักสูตร การใช้โปรแกรม Scratch ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม
เพื่อการรังสรรค์ชิ้นงานดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (PBL)
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง 402
วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุณาคลิกเพื่อชมแบบย้อนหลัง :
ช่วงเช้า   คลิกที่นี่    ช่วงบ่าย   คลิกที่นี่ 
ผลิตโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์