คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือโดยใช้เกมกระดาน อาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561

คลิป และ ภาพบรรยากาศ
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือโดยใช้เกมกระดาน
อาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา09.00-10.30 น. ห้อง 404  อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร
วิทยากร ดร.อาทร นกแก้ว
อาจารย์ประจำ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
และ อาจารย์สุภารัตน์ เชื้อโชติ
อาจารย์ประจำ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรุณาคลิกที่นี่เพื่อชมแบบย้อนหลัง   
ผลิตโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์