ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม วันที่ 23-24 กันยายน 2560

มูลนิธิขอแจ้งยกเลิกการอบรมหลักสูตร สอนภาษาอังกฤษให้เพลิดเพลิน (1) ของ

อาจารย์มณฑิรา ดำรงมณี ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โดยคลิกเลือกหลักสูตรทางด้านล่างของหน้าจอ
และกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร

หากท่านไม่พบรายชื่อ หรือต้องการสละสิทธิ์หรือมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ กรุณาติดต่อคุณอิงอร โทร.084-438-4947
** ภายในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 ก่อนเวลา 16.00 น. **